Regulamin świadczenia usług on-line

I. Warunki Ogólne
1. Kancelarią w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych LEGE ARTIS Bogna Grzelak, Katarzyna Matraszek, Małgorzata Ozon spółka cywilna z siedzibą w Opolu przy ul. Tadeusza Kościuszki 42/3.
2. Regulamin udzielania porad prawnych za pośrednictwem Internetu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady udzielenia przez Kancelarię porad prawnych na rzecz osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej z wykorzystaniem Internetu.
3. Postanowienia niniejszego Regulaminu stanowią regulamin świadczenia usług w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Kancelaria zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania usługi, w szczególności w przypadku, gdyby udzielenie porady wiązało się lub prowadziło do naruszenia przepisów prawa.
5. Umowa z Kancelarią zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta przelewu, po uprzednim złożeniu przez niego zapytania oraz akceptacji treści niniejszego regulaminu.  

II. Świadczenie pomocy prawnej
1. Po wypełnieniu przez Klienta formularza zgłoszeniowego w zakładce e-porada lub wysłaniu wiadomości mailowej prawnik Kancelarii w terminie 48 godzin (dotyczy tylko dni roboczych) dokonuje wyceny usługi i przesyła ją Klientowi do akceptacji, wskazując jednocześnie proponowany termin wykonania usługi.
2. Wycena zależy od stopnia skomplikowania danej sprawy a także nakładów czasowych prawnika rozpatrującego zagadnienie prawne.
3. Jeżeli kwota wyceny odpowiada Klientowi, dokonuje on wpłaty na numer rachunku bankowego, który zostanie podany w wiadomości mailowej zawierającej wycenę,
i przesyła do wiadomości Kancelarii dowód wpłaty. Zapłata jest uważana za dokonaną z chwilą wpłynięcia kwoty wynagrodzenia na ten rachunek. Kancelaria wystawi i prześle Klientowi fakturę obejmującą zapłacone wynagrodzenie.
4. W razie potrzeby Kancelaria zastrzega sobie prawo do dodatkowego kontaktu z Klientem, drogą telefoniczną lub za pomocą poczty elektronicznej, z prośbą o udzielenie dodatkowych informacji, niezbędnych do udzielenia porady lub sporządzenia projektu umowy. W zależności od zawartości dostarczonych dodatkowych dokumentów Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany proponowanego terminu wykonania usługi.
5. Kancelaria udziela porady prawnej lub sporządza projekt umowy w oparciu o dane przekazane jej przez Klienta, z tego względu Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta niepełnych lub nieścisłych danych o stanie faktycznym, a także za spóźnione uzupełnienie informacji (w tym ostatnim wypadku termin wykonania zlecenia może ulec przedłużeniu).
6. Wszyscy prawnicy Kancelarii zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji, które pozyskali w związku z realizacją zlecenia. Prawnicy Kancelarii świadczą usługi z uwzględnieniem postanowień Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu oraz Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

7. Porad prawnych udzielają:
- adwokat Bogna Grzelak - wpisana na listę adwokatów Okręgowej Izby Adwokackiej w Opolu pod numerem 211,
- radca prawny Katarzyna Matraszek - wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu pod numerem OP-944/2011,
- radca prawny Małgorzata Ozon - wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Opolu pod numerem OP-940/2011.

8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw, w tym ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Projekt i wykonanie PRONETIX