Pro Bono

Prawnicy Kan­ce­la­rii prze­zna­czają część swe­go cza­su pra­cy i po­ten­cja­łu na pro­wa­dze­nie dzia­łań o cha­rak­te­rze pro bono, w ramach których podejmują się pro­wa­dze­nia spraw lub udzie­la­ją po­rad i kon­sul­ta­cji bez wy­na­gro­dze­nia. Tego typu dzia­łal­ność do­ty­czy w szcze­gól­no­ści in­sty­tu­cji działających non pro­fit.

Z dumą informujemy, że aktywnie wspieramy działalność lokalnego stowarzyszenia Wielkie Księstwo Turawskie.

Projekt i wykonanie PRONETIX