Kurator dla nieobecnych

Zdarza się, że strona wstrzymuje się ze skierowaniem sprawy do sądu, ponieważ nie zna miejsca pobytu przeciwnika i obawia się, że Sąd nie będzie mógł doręczyć mu pism a w efekcie rozpoznać sprawy. Często zwłoka w podjęciu decyzji może wywołać dla takiej strony przykre konsekwencje, np. przedawnienie roszczenia lub skomplikowanie sprawy w przyszłości.
 
Kodeks postępowania cywilnego przewiduje dla takich osób rozwiązanie w postaci kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Kurator taki podejmie czynności w celu odnalezienia zastępowanej strony. Jednocześnie zastąpi on stronę w całym postępowaniu do czasu jej zgłoszenia się do sprawy i będzie odbierał przeznaczoną dla niej korespondencję.
 
Plusem tego rozwiązania jest możliwość wszczęcia postępowania i jego zakończenia pomimo nieobecności przeciwnika lub innego uczestnika postępowania. Należy jednak liczyć się z tym, że kurator działa w postępowaniu na korzyść nieobecnej strony (np. zgłasza ważne dla niej wnioski dowodowe), a w razie potrzeby odwoła się od niekorzystnego wyroku. Każda ze stron musi bowiem mieć zapewnione prawo do obrony swoich praw przed sądem, również strona, której miejsce pobytu nie jest znane. Ponadto wniosek o wyznaczenie kuratora wiąże się to koniecznością wpłacenia zaliczki na jego koszty, które jednak są zwykle niewielkie. Koszty te ulegają zwrotowi, jeśli kurator odnajdzie poszukiwaną osobę.
 
Brak ustanowienia kuratora dla nieobecnej strony, mimo istnienia wymienionej przesłanki i wniosku, powoduje uniemożliwienie mu obrony swoich praw, a w konsekwencji - nieważność postępowania.

UWAGA!
 
Sąd wyznacza kuratora spośród swoich pracowników lub spośród adwokatów i radców prawnych wpisanych na listę prowadzoną przez samorządy adwokackie i radcowskie. We wniosku można wskazać z imienia i nazwiska proponowanego kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.
 
Kancelaria LEGE ARTIS posiada w swoim zespole prawnika wpisanego na listę kuratorów dla osób nieznanych z miejsca pobytu prowadzoną przez OIRP w Opolu dla okręgu opolskiego. Radca prawny Katarzyna Matraszek, pełniąca tę funkcję od wielu lat, zwykle z umocowania Sądu Rejonowego w Opolu, osiągnęła wysoką biegłość w odnajdywaniu osób, z którymi rodzina i znajomi całkowicie utracili kontakt. Przygotowanie merytoryczne, uzyskane w związku z wykonywanym zawodem, ma także wpływ na usprawnienie i przyspieszenie  postępowań sądowych  cechujących się wysokim stopniem skomplikowania.
 
Serdecznie zachęcamy do skorzystania z powyższego rozwiązania.

Projekt i wykonanie PRONETIX