Pełnomocnik z urzędu

Osobom, które chciałyby skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika w sprawach cywilnych, lecz nie pozwala im na to ich sytuacja materialna, przypominamy, że istnieje możliwość zawnioskowania do Sądu o ustanowienie pełnomocnika z urzędu. Wniosek taki wymaga odpowiedniego uzasadnienia oraz złożenia oświadczenia majątkowego według urzędowego wzoru.
 
Sąd może wyznaczyć pełnomocnika stronie, którą zwolnił w całości od kosztów sądowych oraz stronie (także firmie), która wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów jego wynagrodzenia.
 
Należy jednak pamiętać, że Sąd może ustanowić pełnomocnika z urzędu wyłącznie wówczas, gdy uzna jego udział w sprawie za potrzebny. W praktyce dzieje się tak w sprawach szczególnie skomplikowanych bądź w sytuacji, gdy strona ze względów osobistych lub zdrowotnych nie radzi sobie samodzielnie w postępowaniu.
 
Wniosek może zostać złożony właściwie na każdym etapie postępowania, jednak w celu zapewnienia sobie najlepszej ochrony prawnej zalecamy wnioskowanie o pełnomocnika już w pozwie lub wniosku wszczynającym postępowanie albo bezpośrednio po ich otrzymaniu od drugiej strony.
 
UWAGA!
 
We wniosku o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu strona może wskazać z imienia i nazwiska wybranego adwokata lub radcę prawnego. Sąd przekazuje taki wniosek organowi samorządu wybranego pełnomocnika, który może (ale nie musi) go uwzględnić.
 
Prawnicy Kancelarii LEGE ARTIS występują w roli pełnomocników z urzędu w sprawach objętych ich specjalizacją. Szczegółowych informacji na ten temat możecie Państwo zasięgnąć w Kancelarii.
 
Należy jednak pamiętać, że sam pełnomocnik może wnioskować o odwołanie go z funkcji z ważnych względów, na przykład jeśli sprawa wykracza poza jego kompetencje. Z tego względu przed zawnioskowaniem do Sądu o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu w osobie jednego z prawników Kancelarii zachęcamy do uprzedniej konsultacji z tym prawnikiem.
 
 
 

Projekt i wykonanie PRONETIX