Prawo cywilne

Usługi świadczone przez Kancelarię w zakresie prawa i postępowania cywilnego obejmują:

W zakresie prawa zobowiązań:
Kancelaria oferuje swój udział w następujących czynnościach:

1) przygotowywanie umów cywilnoprawnych w obrocie profesjonalnym i konsumenckim;
2) opiniowanie umów proponowanych przez kontrahentów Klienta oraz uczestnictwo w procesie negocjowania treści umów;
3) doradztwo w zakresie form zabezpieczania realizacji umów/kontraktów;
4) zastępstwo w postępowaniach (procesowym i nieprocesowym) przed sądami powszechnymi, polubownymi oraz organami egzekucyjnymi.

W zakresie dochodzenia roszczeń z umów ubezpieczenia:
Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie dochodzenia roszczeń w imieniu osób pokrzywdzonych w wyniku:

1) wypadku komunikacyjnego – w tym:
- zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę;
- renty dla poszkodowanego;
- odszkodowania tytułem pokrycia wszelkich wydatków pozostających w związku z powstałą szkodą.

2) śmierci osoby bliskiej – w tym:
- zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę;
- renty o charakterze alimentacyjnym dla osób uprawnionych;
- odszkodowania z tytułu pogorszenia poziomu życia.

3) wypadku przy pracy – w tym:
- odszkodowania pieniężnego z tytułu stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu;
- świadczenia wyrównawczego, jeśli na skutek wypadku pracownik doznał stałego uszczerbku na zdrowiu i w związku z tym otrzymuje zmniejszone wynagrodzenie;
-  renty inwalidzkiej stałej  lub okresowej, jeśli wskutek wypadku przy pracy pracownik stał się niezdolny do pracy;
- renty szkoleniowej, jeśli pracownik musi przekwalifikować się zawodowo, ze względu na niezdolność do pracy w dotychczasowym zawodzie;
- odszkodowania za przedmioty utracone lub zniszczone wskutek wypadku przy pracy (np. markowe okulary i odzież, telefon komórkowy, aparat fotograficzny itp.).

W zakresie prawa spadkowego:
Kancelaria świadczy pomoc prawną obejmującą:
1) konsultacje w zakresie przygotowania i dyspozycji testamentów;
2) sporządzanie wniosków o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku oraz pozwów o dochodzenie zachowku i udział we wszczętych postępowaniach.

W zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego:
Kancelaria oferuje swoją pomoc w następujących czynnościach:
1) sporządzaniu projektów umów majątkowych małżeńskich oraz umów o podział majątku dorobkowego;
2) w zakresie procedur adopcyjnych;
3) wszczynaniu i udziale w postępowaniach sądowych:
- o rozwód i separację,
- o podział majątku wspólnego, o ustanowienie rozdzielności majątkowej,  
- o alimenty, w tym także o uchylenie bądź uznanie obowiązku alimentacyjnego za wygasły oraz egzekucję    alimentów,
- o przyznanie, pozbawienie, ograniczenie władzy rodzicielskiej oraz o ustalenie kontaktów z dzieckiem,
- o odebranie dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską,
- o ustalenie bądź zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa,
- o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
- o zastępcze oświadczenie woli,
- o ubezwłasnowolnienie.
 

Projekt i wykonanie PRONETIX