Prawo gospodarcze

W zakresie działalności gospodarczej:
Kancelaria
oferuje pomoc prawną w sprawach gospodarczych poprzez:
1) opiniowanie i sporządzanie projektów pism i umów w obrocie gospodarczym;
2) udzielanie porad i sporządzanie opinii i informacji prawnych;
3) udział w negocjacjach handlowych;
4) reprezentowanie przedsiębiorców przed sądami wszystkich instancji oraz przed Sądem Najwyższym w sprawach gospodarczych;
5) reprezentowanie przedsiębiorców przed organami administracji publicznej i innymi instytucjami.
 
W zakresie prawa spółek handlowych:

Kancelaria świadczy usługi polegające na:
1) tworzeniu i rejestracji spółek prawa handlowego;
2) zmianie umów i statutów spółek oraz rejestracji zmian w KRS;
3) rozwiązywaniu i likwidacji spółek;
4) przekształceniach i podziale spółek;
5) doradztwie prawnym w związku ze zmianami struktury właścicielskiej spółek, w tym przygotowaniu umów nabycia (zbycia) udziałów lub akcji;
6) kompleksowej obsłudze zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy;
7) doradztwie dotyczącym bieżącej działalności spółek;
8) opiniach prawnych dla podmiotów gospodarczych.

W zakresie prawa upadłościowego i naprawczego:

Kancelaria prowadzi doradztwo prawne w postępowaniu upadłościowym i naprawczym. W ramach tej specjalizacji Kancelaria:

1) opracowuje wnioski o ogłoszenie upadłości zarówno w imieniu upadłego jak i w imieniu wierzycieli;
2) reprezentuje upadłego jak i wierzyciela w postępowaniu upadłościowym;
3) przygotowuje wnioski i reprezentuje wierzycieli w postępowaniach o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
 

Projekt i wykonanie PRONETIX